“Vi vet att det fortfarande finns en viss devalvering när man pratar om frågor som rör psykisk hälsa”, säger VD för Credibom

Kärnan i varje framgångsrik yrkesmiljö är de anställdas välbefinnande, en ingrediens som alltmer värderas av yrkesverksamma som söker en balans mellan liv och arbete i företag.

Executive Digest pratade med Gilbert Ranoux, VD för Credibom för att förstå vikten av medarbetarnas välbefinnande inom organisationer, såväl som andra frågor som inkludering, mångfald och ledarskap.

Hur främjar du medarbetarnas välbefinnande?

Credibom har alltid varit ett företag som värnar om alla sina anställdas välbefinnande. Det är därför vi varje år genomför interna studier för att möta de behov som våra medarbetare visar. Vi vet att det fortfarande finns en viss devalvering när man pratar om frågor som rör psykisk hälsa. Därför är det viktigt för oss att avmystifiera detta ämne och främja en säker arbetsmiljö, där alla anställda känner sig bekväma med att diskutera ämnet.

Vi omsätter denna oro i praktiken genom att genomföra initiativ, kampanjer och åtgärder som främjar våra anställdas välbefinnande. Ett färskt exempel på detta var att vi markerade oktober månad som mental hälsamånad. Vi valde den här månaden för att Världsdagen för psykisk hälsa firas, men vi valde att ägna hela månaden åt detta ämne. Det var med detta motto som vi genomförde olika åtgärder i syfte att främja fysisk och psykisk hälsa – workshops om stress och ångesthantering, yogaklasser, Mindfulness och en dag Snabbmassage.

Utöver dessa initiativ, och eftersom vi anser att detta stöd som ges till anställda bör ges under hela året, har vi en gratis psykologisk stödtjänst tillgänglig, tillgänglig 24 timmar om dygnet, i samarbete med kliniska psykologer. Med detta vill vi att personer som känner behov av att söka professionell hjälp ska ha öppenhet och möjlighet att göra det här.

Vilka specifika initiativ eller program har genomförts för att förbättra arbetstagarnas balans mellan arbete och privatliv?

Att värdesätta balansen mellan anställdas professionella och personliga liv har blivit en allt mer avgörande faktor för medarbetarnas tillfredsställelse och motivation, vilket oundvikligen resulterar i deras välbefinnande och professionella framgång.

På Credibom strävar vi efter att utveckla strategier som garanterar en sund balans mellan arbete och privatliv, till exempel med implementeringen av hybridarbetssystemet.

Utövandet av denna strategi resulterade i en minskning av påfrestning av alla arbetstagares rutin, vilket ger dem större självständighet över hur de utför sitt arbete, flexibilitet genom att hjälpa dem att minska restiden, samt mindre konflikter i dimensionen arbete och familj. På detta sätt började anställda få en bättre balans mellan arbete och privatliv med tanke på flexibiliteten i scheman och tillgång till tid att vara med sina familjer och vänner eller till och med utföra hobbyer.

Hur viktiga är ledare i denna process?

Ledare spelar en avgörande roll för att skapa och upprätthålla en hälsosam och positiv miljö, som uppmuntrar deras anställdas välbefinnande och där alla känner sig värderade, respekterade och stöttade. Det är från ledarpositioner som initiativet och viljan att skapa välmåendestrategier som främjar balans i medarbetarnas liv kommer från.

Det är därför, på Banco Credibom, ledare är involverade i att skapa förebyggande och ledningsstrategier för mental hälsa som gör deras team glada och en del av en hälsosam arbetsmiljö. Dessutom är vårt ledarskap 100 % transparent när det gäller förväntningar på våra anställdas prestationer och ansvar. Detta minskar stressen avsevärt, vilket bidrar till uthållig tillväxt och långsiktig stabilitet.

Generellt sett tror vi att när vikten av teamets välbefinnande erkänns och åtgärder vidtas för att främja balansen mellan arbete och privatliv, mental och fysisk hälsa och professionell utveckling, förbättrar detta inte bara medarbetarnas livskvalitet, utan också ökar deras produktivitet och engagemang för företaget, vilket säkerställer en mer lovande framtid för båda.

Hur frågor om överdriven arbetsbelastning och utbrändhet hanteras i företaget

Vi vet att det under de senaste åren har funnits en ökande diagnos av utbrändhet generellt i de flesta företag, särskilt under den post-pandemiska perioden. Isolering och plötsliga förändringar i samhället har haft en negativ inverkan på många anställdas liv.

Vid sidan av alla Crediboms interna välbefinnandepolicyer har detta varit ett aktuellt tema när vi pratar om förebyggande av psykisk hälsa och vårdinsatser. Vi erbjuder verktyg som vi tror är grundläggande, nämligen genom professionellt stöd genom en linje av kliniska psykologer, tillgängliga 24 timmar om dygnet och kostnadsfritt. När dessa fall diagnostiseras strävar vi efter att ge personlig vård för varje person, med vederbörlig respekt och stöd för varje person.

Hur främjar företaget inkludering och mångfald, och vilken inverkan har detta på medarbetarnas välbefinnande?

På Banco Credibom strävar vi efter att spegla mångfalden hos våra kunder och samhället i alla aspekter av vår verksamhet och på alla organisationsnivåer, med kriterier som ålder och jämställdhet. För att uppnå detta åtagande beskriver vi kort- och medellångsiktiga planer som är anpassade till vår personalpolicy och specifika mål.

Ett prioriterat åtgärdsområde är främjandet av jämställdhet i chefsroller, genom successionsplaner och utbildningsinitiativ, vilket ger alla de nödvändiga verktygen för att växa professionellt i vår organisation.

Dessutom har vi implementerat en intern mobilitetspolicy, inte bara inom Banco Credibom, utan även inom hela koncernen, som uppmuntrar utvecklingen av medarbetarna och värdesätter deras Kompetens professionella, så att de kan expandera och utnyttja sin potential för att avancera sina karriärer.

Vi inser den betydande inverkan detta ämne har på anställdas välbefinnande, eftersom mångfald och inkludering representerar jämlikhet i behandling och tillgång till möjligheter. Av denna anledning strävar vi efter maximal transparens i vår mångfalds- och inkluderingspolicy, både för befintliga anställda och de som vill ansluta sig till vårt team. Ett exempel på detta är att vi under mångfaldsmånaden, ett initiativ på Crédit Agricole Group, ökar medvetenheten bland alla anställda om koncernens inkluderingspolicyer, vilket ger en övergripande förståelse för det arbete vi utvecklar och de mål vi arbetar mot.

Hur viktig är den professionella utvecklingen och utbildningen av anställda för att främja deras långsiktiga välbefinnande?

På Banco Credibom tror vi att investeringar i utbildning och professionell utveckling resulterar i ett engagemang för medarbetarnas välbefinnande och ett större bibehållande av humankapital. Trots sin stora betydelse är ersättningen i allt högre grad inte längre en avgörande faktor för människor. Anställda har ett växande behov av uppskattning och möjlighet till karriärutveckling, söker företag som stödjer dem och förbättrar deras professionella utveckling genom utbildning och omsorg om en hälsosam arbetsmiljö.

Och det är dessa behov som vi försöker svara på i vår organisation, med fokus på medarbetarnas professionella utveckling, eftersom vi identifierar ett större teamengagemang när detta händer och, följaktligen, större effektivitet i det arbete som utförs av dem. År efter år inser vi att denna investering i utveckling och utbildning av människor bidrar direkt och positivt till koncernens framgång.

Hur utvärderar Credibom medarbetarnas feedback angående välbefinnandeinitiativ och anpassar sina förhållningssätt utifrån den feedbacken?

Banco Credibom deltar i studien av Crédit Agricole Groups organisationsklimat och analyserar i detalj data efter kön, tjänsteår, plats, ledning, bland andra kriterier. Detta tillvägagångssätt tillåter oss att utveckla företagsomfattande planer och ledningsspecifika planer, inriktade på områden som behöver förbättras. Utöver ovan nämnda frågeformulär deltar Credibom i studien av Bra plats att jobba på och i psykosociala studier, med olika perspektiv för att optimera våra strategier. Dessutom inkluderar vi specifika frågor om mental hälsa, inkludering och mångfald i frågeformulären, vilket gör att vi kan utvärdera och vägleda kontinuerliga förbättringar. Vi är fast beslutna att anpassa våra tillvägagångssätt baserat på dessa bedömningar för att främja en positiv och inkluderande arbetsmiljö.

Vilka projekt studeras för framtiden inom detta område?

När det gäller framtida projekt utvecklar Banco Credibom en omfattande plan för mental hälsa för att främja medarbetarnas känslomässiga och fysiska balans. Denna plan innehåller två nyckelinitiativ: för det första, förstärkning av psykologiskt stöd genom en ökning av konsultationer och aktiviteter för välbefinnande; för det andra, genomförandet av en utbildnings- och medvetenhetsplan om psykisk hälsa för alla chefer i organisationen.

Dessa åtgärder syftar till att stärka det känslomässiga stödet och främja medvetenheten om vikten av psykisk hälsa på arbetsplatsen. Mer än någonsin försöker vi förmedla oro över alla anställdas psykiska hälsa, avmystifiera detta ämne och främja en säker arbetsmiljö, där alla känner sig bekväma med att ta itu med problemet och söka professionell hjälp för att lösa det.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *